Abtei­lungs­lei­tun­gen

Adres­se des Club­heims und der Platz­an­la­ge des TSV Hei­mat­er­de

Natur­sta­di­on am Fin­ken­kamp
Fin­ken­kamp 125
45472 Mül­heim
Tele­fon 0208 492444

Platz­wart
Ralf & Mar­cel Boden

ABTEI­LUNGS­LEI­TUNG SENIO­REN

Abtei­lungs­lei­ter
Wal­ter Mine­witsch
Mobil: 0163 / 4419031

Stellv. Abtei­lungs­lei­ter
N. N.

Geschäfts­füh­rer
Peter Lüten

Kas­sen­wart
Franz-Josef Breit­bach

Sport­li­che Lei­tung
Kon­takt für Pres­se­an­fra­gen

Diet­mar Krip­pel
Mobil: 0171 / 6018191

ABTEI­LUNGS­LEI­TUNG JUGEND

Abtei­lungs­lei­ter UND SPIEL­AN­SET­ZUN­GEN
Mar­ga Lan­ter­mann
Mobil: 01520 / 4647965
Mail: marga.lantermann(at)tsv-heimaterde.de

Sport­li­che Koor­di­na­ti­on E-Jugend bis Mini­ki­cker
Marc Bött­cher
Mail: boettcher-marc(at)gmx.de
Tho­mas Nien­haus
Mobil: 0172 / 9868422
Mail: thomas(at)thomas-nienhaus.net

Sport­li­che Koor­di­na­ti­on D- bis A-Jugend
André Bloeu­te
Mail: tsv.bloeute(at)googlemail.com

Sport­li­che Koor­di­na­ti­on Mäd­chen, Frau­en
Mar­ga Lan­ter­mann
Mobil: 01520 / 4647965
Mail: marga.lantermann(at)tsv-heimaterde.de

Pass­we­sen
Bir­git­ta Scholz
Mail: birgitta.scholz(at)gmx.de

Kas­se und Mate­ri­al
Mar­ga Lan­ter­mann
Mail: marga.lantermann(at)tsv-heimaterde.de

Tur­nier­ko­or­di­na­ti­on
André Bloeu­te
Mail: tsv.bloeute(at)googlemail.com

Schieds­rich­ter­we­sen
André Bloeu­te
Mail: tsv.bloeute(at)googlemail.com

Öffent­lich­keits­ar­beit
Mar­co Kahl­fuß


Translate »