Abtei­lungs­lei­tun­gen

Adres­se des Club­heims und der Platz­an­la­ge des TSV Hei­mat­er­de

Natur­sta­di­on am Fin­ken­kamp
Fin­ken­kamp 125
45472 Mül­heim
Tele­fon 0208 492444

Platz­wart
Ralf & Mar­cel Boden

ABTEI­LUNGS­LEI­TUNG SENIO­REN

Abtei­lungs­lei­ter
Wal­ter Mine­witsch
Mobil: 0163 / 4419031

Stellv. Abtei­lungs­lei­ter
N. N.

Geschäfts­füh­rer
Peter Lüten

Kas­sen­wart
Franz-Josef Breit­bach

Sport­li­che Lei­tung
Kon­takt für Pres­se­an­fra­gen

Diet­mar Krip­pel
Mobil: 0171 / 6018191

ABTEI­LUNGS­LEI­TUNG JUGEND

Mar­ga Lan­ter­mann
Mobil: 01520 / 4647965
Mail: marga.lantermann(at)tsv-heimaterde.de

 • Abtei­lungs­lei­te­rin
 • SPIEL­AN­SET­ZUN­GEN
 • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on Mäd­chen, Frau­en
 • Kas­se

Bir­git­ta Scholz
Mail: birgitta.scholz(at)gmx.de

 • Pass­we­sen

Marc Bött­cher
Mail: boettcher-marc(at)gmx.de

 • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on Mini­ki­cker bis E-Jugend

Tobi­as Mas­ke

 • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on Mini­ki­cker bis E-Jugend

Micha­el “Bro­li” Bro­lat (bera­tend)
Tele­fon: 0177 / 2236531
E-Mail: brolat1968@gmail.com

 • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on D- bis A-Jugend

Tho­mas Nien­haus
Mobil: 0172 / 9868422
Mail: thomas(at)thomas-nienhaus.net

 • Tur­nie­re, Ver­an­stal­tun­gen
 • Mate­ri­al

Mar­co Kahl­fuss

 • Öffent­lich­keits­ar­beit

Translate »