Aktu­el­le Ände­run­gen

Aktu­el­le Ände­run­gen bei den Trai­nings­zei­ten

Som­mer­fe­ri­en:
Letz­tes ange­lei­te­tes Trai­ning vor den Feri­en: Sa 13.07.2019
Ers­tes ange­lei­te­tes Trai­ning nach den Feri­en: MI 28.08.2019

Hal­len defi­ni­tiv geschlos­sen:
inno­gy SpH + SpH Kleist­str + SpH Luwig-Wol­ker-Str 15.07.–28.07.2019
TH Höl­ter­schu­le + TH Kleist­str 12.07.–11.08.2019


Translate »