Abtei­lungs­lei­tun­gen

Adres­se des Club­heims und der Platz­an­la­ge des TSV Hei­mat­er­de

Natur­sta­di­on am Fin­ken­kamp
Fin­ken­kamp 125
45472 Mül­heim
Tele­fon 0208 492444

Platz­wart
Ralf & Mar­cel Boden

ABTEI­LUNGS­LEI­TUNG SENIO­REN

Abtei­lungs­lei­ter
Wal­ter Mine­witsch
Mobil: 0163 / 4419031

Stellv. Abtei­lungs­lei­ter
Micha­el “Musi” Tepp­ner
Mobil: 0160 / 96445079

Pass­we­sen und Spiel­an­set­zun­gen
Ste­fan Prost und Micha­el “Musi” Tepp­ner (unter­stüt­zend)

Kas­sen­wart
Ste­fan Petz

Spon­so­ring
Mar­kus Rade­ma­cher

Kas­sie­rer und Bei­sit­zer
Achim Zahn

Sport­li­che Koor­di­na­ti­on und Öffent­lich­keits­ar­beit
Das Vor­stands-Team

ABTEI­LUNGS­LEI­TUNG JUGEND

Marc Bött­cher
Mail: Marc.851980(at)gmail.com

  •  Abtei­lungs­lei­ter

Mar­ga Lan­ter­mann
Mobil: 01520 / 4647965
Mail: marga.lantermann(at)tsv-heimaterde.de

  • SPIEL­AN­SET­ZUN­GEN
  • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on Frau­en
  • Kas­se

Bir­git­ta Scholz
Mail: birgitta.scholz(at)gmx.de

  • Pass­we­sen

Tobi­as Mas­ke
Mobil: 0173 / 623 7665
Mail: t.maske84(at)gmx.de

  • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on Mini­ki­cker bis E‑Jugend

Simon Scholz
Tele­fon: 01578 / 911 24 95
E‑Mail: simon_scholz[{at]gmx.net

  • Sport­li­che Koor­di­na­ti­on D- bis A‑Jugend

Tho­mas Nien­haus
Mobil: 0172 / 9868422
Mail: thomas(at)thomas-nienhaus.net

  • Tur­nie­re, Ver­an­stal­tun­gen
  • Mate­ri­al

Mar­co Kahl­fuss

  • Öffent­lich­keits­ar­beit

Translate »